Algemene voorwaarden

DE ARTISTEEQ VERBINTENIS

Als klant van Artisteeq kan je steeds op het volgende vertrouwen;

  • We stellen alles in het werk om aan de wensen van de klant te voldoen. Onze jarenlange expertise, creativiteit en kennis wordt steeds aangewend om de vooropgestelde doelen te bereiken.
  • We verbinden ons er toe de vorderingen van het project naar de klant te communiceren en, indien mogelijk, het project door middel van professioneel project management binnen de vastgelegde termijn aan te leveren.
  • We streven er steeds naar om ieder project binnen het vooropgestelde budget op te leveren en de klant een succesvol product aan te leveren.
  • Wij gaan dan ook steeds voor een langetermijnrelatie met de klant.
  • We behandelen de informatie aangeleverd door de klant steeds met de hoogste graad van vertrouwelijkheid.

We gebruiken open source software waar mogelijk. Dit heeft als voordeel dat er geen verbintenissen met externe verkopers of leveranciers van toepassing zijn en dit houdt de kosten laag doordat het aankoopbedrag binnen de eerlijke en redelijke tarieven blijft.

ARTIKEL 1. DEZE OVEREENKOMST

1. Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Artisteeq en de opdrachtgever en bevat de algemene voorwaarden zoals van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes en alle handelingen die Artisteeq stelt in uitvoering van de afgesproken opdracht of project.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met Artisteeq verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Artisteeq en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Let op! Onderhoud en updates van de website zijn niet inbegrepen in deze overeenkomst en vereisen een aanvullende overeenkomst.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1. Alle door Artisteeq opgemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en in principe geldig gedurende één (1) maand, tenzij anders is aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden dus niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. Deze offertes krijgen de bindende kracht van een overeenkomst tussen beide partijen zodra de opdrachtgever zijn aanvaarding binnen de geldigheidsduur na offertedatum aan Artisteeq bevestigt. De aanvaarding moet steeds schriftelijk gebeuren en kan onder andere door ondertekening van de offerte of akkoord via e-mail.

3. Wijzigingen en afwijkingen aan de oorspronkelijk gesloten overeenkomst zijn enkel geldig indien deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming en schriftelijk vastgelegd zijn of akkoord via e-mail.

4. Artisteeq kan gebruik maken van samengestelde prijsopgaven. Dergelijke prijsopgaven zijn enkel geldig met betrekking tot het totaalbedrag en verplichten Artisteeq niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Artisteeq voert iedere opdracht conform de schriftelijke afspraken uit, steeds naar haar beste vermogen en met de nodige zorg. De klant kan er op vertrouwen dat de uitvoering steeds met een professionele kwaliteit gebeurt en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector.

2. Artisteeq behoudt een zekere keuzevrijheid in de uitvoering van de overeenkomst en het staat Artisteeq volledig vrij om hierbij gebruik te maken van de goederen en diensten van derde partijen. Artisteeq kan geheel naar eigen keuze de derde partij van haar voorkeur aanstellen. Zelfs indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon blijft Artisteeq steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of gelijkaardige kwalificaties.

3. De opdrachtgever is gebonden door een medewerkingsplicht en draagt er zorg voor dat Artisteeq haar verbintenissen uit deze overeenkomst uitvoert binnen het vooropgestelde kosten- en tijdsbestek. Indien Artisteeq de overeenkomst niet kan uitvoeren ten gevolge van een gebrekkige medewerking door de opdrachtgever, heeft Artisteeq het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De opdrachtgever moet aan Artisteeq alle gegevens en informatie verstrekken die (met reden) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verschafte gegevens. Artisteeq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Artisteeq kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien door Artisteeq of door Artisteeq ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht worden op de locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever gegeven locatie, is Artisteeq niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Artisteeq kenbaar behoorde te zijn.

6. Artisteeq kan steeds de onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn uitvoeren. Hierbij kan Artisteeq de geleverde goederen en diensten tijdelijk buiten gebruik stellen.

ARTIKEL 4. LEVERING EN AANVAARDING

1. Artisteeq zal het project opleveren binnen de aangegeven termijn, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen gedurende de uitvoering van de overeenkomst. De vooropgestelde voorlopige en/of definitieve opleverdatum hebben slechts een indicatieve waarde waardoor een niet-substantiële overschrijding van de opleverdatum geen wanprestatie betreft. De partijen kunnen uitdrukkelijk van dit indicatieve karakter afwijken. Indien er een grote kans bestaat dat de indicatieve termijnen op substantiële wijze worden overschreden, zal Artisteeq in samenspraak met de opdrachtgever een nieuwe termijn aangeven. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen (indien van toepassing) of de betaling van goederen en diensten te weigeren of aanspraak te maken op schadevergoeding.

2. Partijen kunnen overeen komen dat de levering van de ontwikkelde producten in verschillende fasen plaats vindt, al dan niet gebonden door een eigen tijdschema. In dergelijke gevallen heeft Artisteeq het recht om de uitvoering van de volgende fase pas te starten na het ontvangen van schriftelijke goedkeuring van de klant omtrent de vorige opgeleverde fase.

3. Artisteeq heeft het recht om elke voorlopige en/of definitieve levering met 10 dagen uit te stellen, indien dit nodig is voor de goede uitvoering van deze overeenkomst. Artisteeq kan zonder meer van dit recht gebruik maken, met uitzondering van louter een voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever.

4. Indien de oorzaak van de overschrijding niet onder de verantwoordelijkheid van Artisteeq valt, belet dit niet dat het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. Dit omvat ook het geval waar de gebrekkige medewerking van de opdrachtgever ertoe leidt dat Artisteeq niet tijdig kan opleveren.

5. De voorlopige oplevering gebeurt door de feitelijke terbeschikkingstelling ten aanzien van de opdrachtgever of een daartoe aangestelde derde, desgevallend te beoordelen, en een gedateerde schriftelijke kennisgeving ten aanzien van de opdrachtgever. Na oplevering begint een testperiode van veertien (14) kalenderdagen waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om het project op haar conformiteit te controleren en eventuele aanpassingen en tekortkomingen te signaleren in een schriftelijk testrapport. Artisteeq behandelt enkel nauwkeurig omschreven tekortkomingen die waarneembaar en reproduceerbaar zijn.

6. De definitieve aanvaarding volgt na uitdrukkelijke aanvaarding door de opdrachtgever en/of automatisch na verloop van de testperiode, tenzij het testrapport substantiële tekortkomingen signaleert. In dit laatste geval heeft Artisteeq gedurende 14 kalenderdagen de tijd om om de gesignaleerde tekortkomingen op een structurele wijze te remediëren. Niet-substantiële tekortkomingen zoals kleine technische gebreken beletten de definitieve aanvaarding niet maar worden wel zo spoedig als mogelijk verholpen maar niet noodzakelijk binnen de remediëringstermijn. Na remediëring volgt een nieuwe voorlopige oplevering gekenmerkt door de herhaling van bovenstaande test- en remediëringsprocedure.

7. Zodra het project in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever wordt geplaatst, betekent dit een overdracht van alle risico met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst in hoofde van de opdrachtgever. Indien de levering een verzending vereist zal deze verzending reeds voor risico van de opdrachtgever gebeuren, ongeacht dit vervoer door ons en/of voor onze rekening geschiedt.

ARTIKEL 5. WIJZIGINGEN EN MEERWERK

1. Artisteeq verricht enkel ‘wijzigingen en meerwerk’ op schriftelijk verzoek van of met voorafgaande instemming van opdrachtgever. Artisteeq is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. ‘Wijzigingen en meerwerk’ zijn de werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen goederen en diensten vallen. Alle door de opdrachtgever gevraagde aanpassingen aan het project na definitieve oplevering vallen eveneens onder de noemer ‘Wijzigingen en meerwerk’.

2. ‘Wijzigingen en meerwerk’ worden doorgaans vergoed volgens de gebruikelijke uurtarieven van Artisteeq. Het is mogelijk dat er voor de goederen en diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten. Artisteeq zal in dat geval de opdrachtgever duidelijk voorafgaand en schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

ARTIKEL 6. DUUR EN BEËINDIGING

1. De overeenkomst treedt in principe van kracht vanaf de ondertekening door beide partijen en wordt aangegaan voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Iedere overeenkomst met betrekking tot domeinnnaamregistratie en hosting wordt in principe voor een bepaalde duur van één (1) jaar aangegaan.

3. Iedere overeenkomst van bepaalde duur wordt bij het verstrijken van de duurtijd van de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de respectievelijke duur, tenzij anders overeengekomen.

4. Iedere partij kan de overeenkomst bij het verstrijken van iedere bepaalde duur opzeggen voor zover deze partij minstens twee (2) maanden voorafgaand aan het verstrijken zijn keuze ter kennis te brengt van de andere partij(en) door middel van een aangetekend schrijven.

5. Iedere overeenkomst van onbepaalde duur kan steeds door iedere partij worden opgezegd door middel van een schriftelijk en aangetekend schrijven en mits inachtname van de opzegtermijn. Indien er geen afwijkende opzegtermijn bepaald is, bedraagt de opzegtermijn drie (3) maanden.

6. Iedere partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Dergelijke onmiddellijke beëindiging kan slechts mits aangetekende ingebrekestelling waarin de andere partij de mogelijkheid wordt gegeven om binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.

7. Artisteeq heeft het recht geleverde goederen en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Artisteeq niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Artisteeq zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Artisteeq kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

ARTIKEL 7. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

1. De Opdrachtgever keert aan Artisteeq een welbepaalde vergoeding uit voor de uitvoering van deze overeenkomst. Alle prijzen worden steeds in EURO aangeduid en zijn steeds exclusief BTW en gelijkaardige heffingen, tenzij anders wordt aangegeven. Alle bijkomende kosten die eigen zijn aan de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever, zoals wisselen bankkosten.

2. Artisteeq zal op de afgesproken tijdstippen de geleverde opdracht(en) op gedetailleerde wijze factureren. Bij gebreke aan afgesproken tijdstippen zal Artisteeq op maandelijkse basis factureren.

3. De facturering van onderhoudskosten, hosting (indien van toepassing) en domeinnaam gebeurt op jaarlijkse basis, meer bepaald op het moment van verlenging van de hosting en domeinnaam.

4. Indien de overeenkomst langer dan één (1) jaar duurt worden de gehanteerde uurtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Artisteeq kan steeds de tarieven van recurrente periodiek te betalen bedragen aanpassen voor zover deze prijsstijgingen een objectief vaststelbare grond kennen, zoals een prijsstijging bij Leverancier van Artisteeq.

5. Bijkomende onkosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder externe aankopen zoals foto’s, software licenties, copyright licenties, gekleurde afdrukken, verzendingen en illustraties, zijn niet inbegrepen in de oorspronkelijke prijs en worden door leverancier aangerekend in de factuur. Deze bijkomende kosten worden duidelijk aangeduid in de factuur.

6. Alle facturen die door Leveranciers worden uitgevaardigd zijn te betalen binnen 14 werkdagen vanaf facturatiedatum. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2014: 8,25%) van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de Leverancier om vergoeding te vragen voor de verdere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de niet-betaling.

7. De ondertekenaar van een offerte is in solidum aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven de eigendom van Artisteeq tot op het moment van de gehele betaling door de Opdrachtgever, ongeacht het feit dat deze producten reeds geïntegreerd werden met andere zaken. De opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

2. De rechten die de opdrachtgever verkrijgt in het kader van deze overeenkomst worden toegekend onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle verschuldigde bedragen, door de opdrachtgever.

ARTIKEL 9. PRIVACY BEPALINGEN

3. In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verwerkt Artisteeq persoonsgegevens. Deze kunnen gebruikt worden bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting, bij onze externe partners. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven steeds vertrouwelijk en zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

4. Artisteeq verwerkt de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van klanten die nodig zijn voor de opzet en het beheer van de website en de hieraan verbonden diensten.

5. Artisteeq kan desbetreffende data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

6. De klant heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. En moet Artisteeq onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam of benaming, adres, emailadres, telefoon- en faxnummers.

7. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Artisteeq en de privacy rechten is beschikbaar in de privacy policy van Artisteeq, te vinden op de website van Artisteeq, www.Artisteeq.be.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Artisteeq en/of zijn licentiegevers en Leveranciers behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de producten ontwikkeld en geleverd door Artisteeq in uitvoering van deze overeenkomst. Dit heeft ook betrekking op het voorbereidend materiaal gebruikt bij de productontwikkeling. Deze intellectuele eigendomsrechten hebben betrekking op het auteursrecht, software, code en rechten ter bescherming van databanken zoals gedefinieerd in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, de wet van 30 juni 1994 betreffende de bescherming van software en de wet van 31 augustus 1998 met betrekking tot de bescherming van databanken.

2. De opdrachtgever ontvangt een gebruiksrecht op de ontwikkelde en geleverde producten. Dit gebruiksrecht wordt verschaft in de vorm van een licentie die gekenmerkt wordt door haar niet-exclusieve, niet-overdraagbare karakter. De vergunning kan niet het voorwerp zijn van enige vorm van (sub)-licentie.

3. De opdrachtgever verklaart over de nodige intellectuele eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot alle materialen die hij aan Artisteeq verschaft voor de uitvoering van deze overeenkomst.

4. Artisteeq heeft het recht om de website of andere door Artisteeq ontwikkelde diensten van opdrachtgever te vermelden in het kader van promotieactiviteiten. Artisteeq beschikt bijgevolg over het recht om gebruik te maken van de relevante (geregistreerde) handelsnamen en/of logo’s en andere aanduidingen van herkomst, voor deze doelstelling. Elke vermelding die verder gaat dan wat hier voorzien wordt zal steeds aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt voor de vermelding, waarop de gebruiker 10 dagen heeft om zijn bezwaar kenbaar te maken.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Artisteeq, en hierbij alle personen werkzaam in de uitvoering van de overeenkomst, is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. De aansprakelijkheid van Artisteeq kan echter nooit hoger zijn dan de waarde van wat reeds in rekening werd gebracht in de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan de eis.

2. De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn opgesomd: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten, etc. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien de Klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van de leverancier in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om de leverancier te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. Dit betreft ook een vrijwaring voor iedere schade, direct of indirect, ten gevolge van fouten of tekortkomingen in de inhoud (type website) van het project.

4. De volledige disclaimer is na te lezen op de website van Artisteeq, www.artisteeq.be.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

1. Artisteeq is niet gehouden om haar verplichtingen uit deze overeenkomst in geval van overmacht en/of vreemde oorzaak te voldoen. Om beroep te kunnen doen op overmacht moet het gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

2. De gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Artisteeq geen invloed kan uitoefenen vallen onder overmacht.

3. In geval van overmacht worden alle verplichtingen van Artisteeq die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk opgeschort gedurende de duur van de situatie. Artisteeq is niet gehouden tot enige schadevergoeding in dat geval.

4. Zodra blijkt dat de overmacht en/of vreemde oorzaak van blijvende aard is en gedurende meer dan 90 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door Artisteeq werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN DIVERSE BEPALINGEN

1. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Artisteeq heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

2. Al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Beide partijen zullen alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden in geval van geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Artisteeq gelegen is.

3. Artisteeq kan op ieder gewenst moment de inhoud van deze algemene voorwaarden wijzigen zonder opgave van redenen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan deze overeenkomst ontbinden indien hij een substantiële wijziging van deze voorwaarden niet wil accepteren. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde goederen en diensten.

4. De rechten en plichten van beide partijen zijn uitsluitend in deze overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst vervangt alle vroegere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp.

ARTIKEL 14. PRAKTISCHE VERDUIDELIJKINGEN

1. Domeinnamen: Artisteeq werkt samen met verschillende providers (Telenet, Cloudstar, Combell) voor het vastleggen van de domeinnamen (registrar). De Opdrachtgever is gebonden aan de Algemene voorwaarden bepaald door de registrar. Artisteeq is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Artisteeq doorgevoerd.

2. Hosting: Indien de hosting van het project niet door Artisteeq wordt verzorgd is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle contact met de hosting instantie. Artisteeq zal alle kosten voortvloeiende uit contact met deze hosting instantie of support van hosting gerelateerde zaken apart factureren aan opdrachtgever. Kosten ten gevolge van verschillen in configuratie tussen de hosting instantie van de opdrachtgever en de Artisteeq omgeving zullen gefactureerd worden indien deze de standaard overschrijden.

3. Browsers: Artisteeq streeft ernaar zijn websites zo compatibel als mogelijk te maken met de meest courant gebruikte en recente browsers. Artisteeq test het project op deze meest courant gebruikte en recente browsers. Layout en esthetische elementen kunnen verschillen of verminderen in kwaliteit in sommige browsers.

4. Kleuren: Website bezoekers gebruiken verschillende schermen met verschillende instellingen. Kleur en beeldkwaliteit van de site, inclusief afbeeldingen en foto’s kunnen verschillen tussen verschillende computers en monitors met verschillende resolutie.

5. Teksten: Alle teksten moeten in digitaal formaat worden aangeleverd (txt, rtf, html, MS Word, Open Office, PDF), zodat teksten gekopieerd kunnen worden. Aangeleverde teksten in screenshots, .jpg-, … bestanden worden niet overgetypt.

6. Afbeeldingen en foto’s: Tenzij anders bepaald worden alle afbeeldingen en foto’s door de opdrachtgever aangeleverd. Deze foto’s mogen de 5Mb bestandsgrootte niet overschrijden (tenzij anders bepaald). Grotere afbeeldingen leiden tot een meerkost tengevolge van extra verwerkingstijd. Het aanpassen van foto’s (op maat snijden, webklaar maken, …) door middel van een fotobewerkingsprogramma is niet inbegrepen in deze overeenkomst (tenzij anders vermeld). Artisteeq streeft ernaar de opdrachtgever de beste algemene afbeeldingen voor zijn websites aan te bieden en maakt hierbij gebruik van aangekochte professionele foto’s. De auteursrechten van deze foto’s worden niet aan de opdrachtgever overgemaakt.

7. Logo’s: Alle logo’s en merkgerelateerde afbeeldingen moeten in het bronformaat worden aangeleverd (beste formaat om een logo aan te leveren is vectorieel: .eps of .pdf) en indien dit niet beschikbaar is, dan een hoge resolutie .jpg afbeelding. Extra werk voor het omzetten naar een bruikbaar formaat zal apart gefactureerd worden.

8. Taal: Standaard wordt een website of andere dienst van Artisteeq voorzien in 1 taal, Nederlands. Een extra taal (Frans of Engels) is standaard niet voorzien en wordt aangerekend.